Helpific vabatahtlikud ja abistajad

Ka eriolukorras vajame abi ja abistame oma kogukonnas elavaid inimesi

Helpific on veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadusega inimesed ja eakad saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid ning kogukonnaliikmed pakkuda nii oma füüsilist abi kui ka emotsionaalset tuge. 

Soovime jõuda võimalikult paljude inimesteni, sh noored, lastega kodus olevad vanemad, korteriühistute liikmed, kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad ja spetsialistid, töötud või need, kes on eriolukorra tõttu saadetud sundpuhkusele.

Helpificu kaudu abi tellimiseks või pakkumiseks, tuleb logida sisse aadressile www.helpific.com ja täita oma profiil ehk registreerida kasutajakonto. Pärast seda saad sisestada oma abisoovi, lisada abipakkumise või vastata abisoovile. Kui abivajaja ei saa arvutit kasutada, saab ta helistada meie klienditoe telefonil (+372) 5660 4642 ning me avaldame Helpificu nimel tema abisoovi. 

Näpunäited, kuidas abistada praegu eakaid ja erivajadusega inimesi

Praegu on tekkinud olukord, kus eelkõige vanemaealised ja krooniliste haigustega inimesed peavad püsima kodus. Võimalusel tuleb siiski käia õues jalutamas. Tubasel režiimil peavad olema haigestunud inimesed. Sõpradel, tuttavatel ja naabritel on siin suur roll, sest nemad saavad abistada toidu ja ravimite kojutoomisega. Vajades toidukraami, ravimeid või emotsionaalset tuge, siis saab lisada abipalve aadressile www.helpific.com. Lisainfot Helpificu teenuste kohta saab telefonil 56604642. 


Loe edasi

Erivajadusega inimene ei ole tomp toanurgas

Eesti Lihasehaigete Seltsi esimees Jüri Lehtmets mõtleb kõikidele erivajadusega inimestele, kellel on tulnud ette elu nelja seina vahel ja kelle kohta kehtib ütlus: “Kevadel ehk saad välja, lilleke.” Nüüd on see mõneks ajaks reaalsus kõigi jaoks. Varvaste abil maaliv ja kirjatööd tegev Tiia Järvpõld on pidevalt nelja seina vahel. Mõnel ajajärgul vähem, mõnel rohkem. “Olen sellega suhteliselt harjunud. Praegu ei ole sünnipäevast saadik õues käinud – see teeb juba kokku 23 päeva. Vaikselt hakkab küll vaimselt pinda käima,” arutleb Tiia. “On neid, kes arvavad, et praegust olukorda võib võtta puhkusena. Kindlasti nii see ei ole. Ja veel, kui jääda järsku üksi päevadeks tuppa – see on psüühiliselt väga raske.” 


Loe edasi

IV Vunki mano! loometalgud lükkusid koroonaviiruse tõttu edasi

Vaadates Eestis ja maailmas toimuvat ning arvestades valitsuse soovitustega otsustas täna Vunki mano! loometalgute korraldusmeeskond lükata edasi loometalgud Võrumaal Kuldres. Uus toimumise aeg selgub, kui asjalood on taas paremad.

Kuldvõtmekese meeskond, eesotsas varvastega maaliva ja kirjatööd tegeva Tiia Järvpõllu ja Eesti Lihasehaigete Seltsi esimehe Jüri Lehtmetsaga, plaanis võtta 12.-14. märtsi loometalgutel Kuldres luubi alla erivajadustega inimeste kaasamise erinevatele üritustele, avalike teenuste arendamisprotsessi, mõtte- ja loometalgutele. 


Loe edasi

Tulevikus on paremad tingimused vabatahtlikult töölt lahkujatele ja võimalus teha töötuna arvel olles tööampse

2. märtsil võttis Helpific koos teiste sotsiaalministeeriumi partnerite, jagamismajanduse organisatsioonide, maksumaksjate ning riigiasutuste esindajatega osa ümarlauast, et arutada sotsiaalministeeriumi ettepanekuid töötushüvitiste süsteemi muutmiseks, nii et see vastaks paremini tänase tööturu vajadustele ja vähendaks töötute vaesusriski.

Kohaletulnud tööturu osapooled ning jagamismajanduse esindajad andsid sisulist tagasisidet sotsiaalministeeriumi pakutud lahendusvariantidele, näiteks vabatahtliku töölt lahkumise korral hüvitise maksmine, tööampsude tegemise lubamine töötushüvitise saamise ajal või hüvitiste maksmine sõltuvalt majandustsüklist. Arutelul tõeliseks Tootsi peenraks ei kiskunud, arvamused jäid valdavalt ühtseks ja üksteist toetavaks.

Tuleviku platvormimajandus

Jagamismajanduse liidu liikmete (näiteks Helpific, Bolt, Uber) jaoks on kindlasti oluline teema platvormitöö lubamine töötushüvitise saamise ajal. „Toetame ettepanekut, et inimene saaks töötuse ajal mõne platvormi vahendusel tööampse teha. Seda näiteks transpordi, kulleri või isegi sotsiaalhoolekande teenuseid pakkudes. Leiame, et paindlikkus, mis innustab inimesi tööjõuturule naasma kasutades jagamismajanduse tehnilisi platvorme oleks kasulik nii töötutele kui ühiskonnale laiemalt. Hetkel kehtiv süsteem pigem takistab töötutel neid võimalusi kasutada,“ sõnas Eesti Jagamismajanduse Liidu juhatuse liige ja tugikeskkonna Helpific asutaja Keiu Roosimägi.


Loe edasi

Helpificul käis külas Riigikogu liige Annely Akkermann

© Helpific

Eesti Külaliikumine Kodukant koos rahvastikuministriga korraldas novembri lõpus II Riigikogu vabatahtlike nädala, mille eesmärgiks oli tutvustada vabaühenduste ja vabatahtliku tegevuse mitmekesisust. Helpificu külastas Riigikogu liige Annely Akkermann.

Oleme rõõmsad, et Annely Akkermann otsustas II Riigikogu vabatahtlike nädalal külastada Helpificu

Helpific võtab osa Tehnopoli Startup Inkubaatori kasvuprogrammist, mistõttu osalesid kohtumisel Riigikogu liikmega lisaks Helpificu asutaja ja tegevjuht Keiu Roosimäele, projektijuht Kristina Amorile, Helpificu kaasasutaja Jüri Lehtmetsale, vabatahtlikest andmeanalüütiku Tarmo Metsmägile ja fotograaf Priit Grepile ka inkubaatori juht Kadri Tammai ja teenuste juht Anne-Liisa Elbrecht. Koos tegime ringkäigu Startup Inkubaatori ruumides, misjärel tutvustas Helpificu asutaja ja tegevjuht Keiu Roosimägi Annely Akkermannile lähemalt Helpificu missiooni, tulevikuplaane ja võimalusi tuleviku sotsiaalhoolekande kujundamiseks. Koos panustades toome lisaresurssi sotsiaalhoolekandesse, sest rahvastikupuu muutub lähikümnendite jooksul tunduvalt – kasvab eakate osakaal.


Loe edasi

Kas kohalikul omavalitsusel on õigus nõuda abivajajalt või tema pereliikmelt tasu sotsiaalteenuse osutamise eest?

© Helpific / Claudius Õigusbüroo

Kuidas kohalik omavalitsus otsustab, milline sotsiaalteenustest on abivajajale kõige sobivam ja millest sõltub inimeselt võetava tasu suurus?

Eesti Vabariigi põhiseadus (edaspidi PS) sätestab, et perekond on kohustatud hoolitsema oma abivajavate liikmete eest, et riik soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet ja et lasterikkad pered ja puuetega inimesed on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all.

Sotsiaalhoolekande seaduse (edaspidi SHK) kohaselt on kohalike omavalitsuste kohustus korraldada sotsiaalteenuseid. See tähendab kohustust tagada vajalikud sotsiaalteenused, selgitada välja inimese abivajadus ning vajadusel osaleda sotsiaalteenuse kulude katmisel.
Loe edasi

Kaasame töötud jagamismajandusse!

© Helpific

Heinakuu töisel nädalal, mil paljud ametnikud ja linnakodanikud nautisid suvepuhkust, kohtusid jagamismajanduse platvormide esindajad Keiu Roosimägi (Helpific) ja Kristjan Vanaselja (Goworkabit) Sotsiaalministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindajatega, et arutada võimalusi, kuidas läbi liberaalsemate meetmete aidata kaasa pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse leevendamisele, sotsiaalse kaasatuse edendamisele ja luua paremaid võimalusi iseseisva majandusliku toimetuleku suurendamiseks. Üheks võimaluseks on nn tööampsud, kus töötu saab teha ühekordseid tööotsi jagamismajanduse platvormide kaudu, tundmata hirmu töötu staatusega kaasnevate teenuste, toetuste ja hüvitiste kaotamise ees.

Helpific osutab teenust eakatele ja erivajadusega inimestele


Loe edasi

Digitaalne transformatsioon sotsiaalsektoris

Jagamismajandus kui võimalus e-riigile sotsiaalhoolekande ja tööotsingute ümberkujundamisel

© Helpific

Sellel nädalal kohtusid idufirma Helpificu eestvedamisel Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti, Eesti Töötukassa, Eesti Puuetega Inimeste Koja ja Tallinna Linnavalitsuse esindajad. Helpificu kaasasutaja ja tegevjuht Keiu Roosimägi tutvustas IKT (informatsiooni – ja kommunikatsioonitehnoloogia) ning jagamismajanduse platvormide võimalusi, et suurendada erivajadusega inimeste, eakate ja töötute sotsiaalset kapitali, paremat integratsiooni ühiskonda ning lisatoe võimalusi kohalikele omavalitsustele avalike teenuste pakkumisel.

Kodanikud, digitaalne tehnoloogia ja avalikud teenused - e-riigi tuleviku üle arutlejad

Eestis kui e-riigis on väga tugev iduettevõtete ökosüsteem. Digitaalne „tsunami“ on läbinud panganduse, transpordi, majutuse jne – samas on sotsiaalne sektor nii siseriiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil jäänud „vaese kutsika“ rolli. Kuid ka digitaalsed platvormid võivad sotsiaalsektoris rakendada kogukondlikke ressursse nt erivajadusega inimeste suurema iseseisvuse ja heaolu tagamiseks. Jagamismajandus (Bolt, TransferWise jne) on üks kiiremini kasvavaid majandusvorme ja tõusev trend, kuid sotsiaalhoolekandes on täielik potentsiaal seni kasutamata.

 

 

 


Loe edasi

Helpificu veebipäevik

Head Sõbrad!

Helpificu varasema eestikeelse blogi leiate vabatahtlik.helpific ja inglise keelse blogi klikates volunteer.helpific

Dear friends!

Helpific’s previous Estonian blog can be found on voluntary.helpific and English blog volunteer.helpific