#NAINE

Eestis puuduvad riiklikud poliitikad, mis pööraksid eraldi tähelepanu puuetega naiste haavatavusele. Tähelepanuta ei saa jätta puuetega naiste ärakasutamist seksuaalobjektina ning inimkaubandust. Puuetega naised langevad suurema tõenäosusega igasuguse vägivalla (füüsilise, seksuaalse ja psühholoogilise ja jälitamise) ohvriks kui puueteta naised. Puuetega naistele pole tagatud ligipääsetavus naistearstide vastuvõttudele ning naiste varjupaigad pole valdavas enamuses juurdepääsetavad liikumispuudega naistele. Puudega naist nähakse võrreldes puudeta naisega pigem vähemväärtuslikuna ning isegi võrreldes puudega meestega vähemväärtuslikuna. Eesti õigusruumis ei rakendata terminit „mitmene diskriminerimine“, mistõttu puuetega naiste õigused ja kaitse on äärmiselt kitsendatud.

Eestis on inimesi ja organisatsioone, kes on teadlikud puuetega naiste olukorrast, kuid need teadmised on jäänud organisatsiooni- või isikupõhiseks. Puuetega naiste temaatikat ei peeta poliitilisel ega õigusloome tasandil oluliseks. Eriliselt muret teeb järgnev: naiste ja naiste õiguste eest võitlejate vastu suunatud vaenulik suhtumine on esindatud Eesti Vabariigi valitsuse kõige kõrgemal tasandil. Praegune välisminister (varasemalt Justiitsminister), rahandusminister ja siseminister on kõik teinud halvustavaid kommentaare naiste ja naiste õiguste eest võitlejate kohta.

Eestis on kätte jõudnud viimane kriitiline piir ja aeg, kus puuetega naiste õiguste edendamisel ja kaitsel peab algama uus ajajärk. Projektiga Women with Disabilities: “Nothing About Us Without Us!” viiakse läbi puuetega naisi puudutavad uuringud, töötoad puuetega naistele, kunstinäitus ning luuakse ümarlaud strateegilise pikaajalise koostöö arendamiseks, mis töötab aktiivselt ja intensiivselt puuetega naiste õiguste edendamise suunal. Projekti käigus on oluline võimalikult tihti kohtuda poliitilisel tasandil, olles võimalikult palju kaasatud eelnõude kirjutamisel-planeerimisel, konsultatsoonidel, sh algatades eelnõusid, manifeste, allkirjade kogumisi. Puuetega naiste hääl tuleb viia seadusandja teadvusvälja.

Projekti tulemusena on puuetega naistel suurem teadlikkus inimõigustest ja võrdsest kohtlemisest, soolisest võrdõiguslikkusest, mitmekordsest diskrimineerimisest, inimkaubandusest, puuetega naiste vastu suunatud vägivallast. On võideldud puuetega naiste kohta kujunenud eelarvamuste ja negatiivsete stereotüüpide vastu. Puuetega naised on viidud kokku, et julgustada ja toetada neid osalemaks ühiskonnaelus täisväärtuslike kodanikena.

Projekti lepingulisteks partneriteks on Helpific (puuded ja e-lahendused), Eesti Naisjuristide Liit (inimkaubanduse vastu võitlemine), Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liit (ühiskonna demokratiseerimine), Tallinna ja Harjumaa Puuetega Naiste Ühing (puuetega naiste väärtustamine), Tartumaa Puuetega Naiste Ühing (puuetega naiste sotsiaalse aktiivsuse tõstmine).

Lisaks kaasatakse projekti Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (võrdõiguslikkuse süvalaiendamine), Feministeerium (sugu ja seksuaalsus poliitiliste tööriistadena), Eesti Seksuaaltervise Liit (seksuaaltervise haridus), Eesti Naisliit (naiste õiguste igasugune ahistamine), Eesti Inimõiguste Keskus (inimõiguste olukorra ja kaitse jälgimine ning uurimine Eestis ja välisriikides), Eesti Puuetega Inimeste Koda (poliitikate kujundamine). Samuti kaasatakse projekti naised, kes peavad kogema mitmekordset diskrimineerimist - Eesti LGBT Ühing (puudega lesbi, end naisena identifitseeriv puudega meessoost isik), puudega naised, kes kuuluvad samaaegselt etnilisse vähemusrühma.

Projekti rahastab Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste Aktiivsete Kodanike Fond, mida vahendab Avatud Eesti Fond koostöös Vabaühenduste Liiduga.

Kodanikuühiskonna toetamine on EMP toetuste 2014–2021 rahastusperioodil üks kesksetest prioriteetidest. Programmi rahastavad Island, Liechtenstein ja Norra viieteistkümnes Euroopa Liidu riigis – nii Kesk- ja Lõuna-Euroopas kui ka Baltikumis. Inimõiguste ja võrdse kohtlemise temaatika on Active Citizens Fund üks prioriteetidest projekti elluviimise perioodi.

Projekti nimi: “Mitte midagi puuetega naistele puuetega naisteta!”

Projektiperiood: 01.05.2021 - 30.04.2023

Taoteja: Eesti Neurofibromatoosi Ühing MTÜ (reg. 80385830

Projektijuht: Keiu Roosimägi, keiu.roosimagi@gmail.com

Projekti maksumus: 71 519,72 eurot

Projekti toetab: Sihtasutus Avatud Eesti Fond (AEF; reg. 90000334) 59 999,72 euroga

  • HELPIFIC MTÜ, Reg nr: 80380146
  • Konto: EE102200221061303677
  • SWEDBANK, SWIFT code/BIC: HABAEE2X
  • Helpific on kantud Eestis tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja alates 01.07.2016.
  • Annetuste leht