Koosloomes avalike teenuste innovatsioon, CoSIE projekt / Horisont 2020

CoSIE logoEU logo

Rahastaja: Võrumaal toimuvad Vunki mano! loometalgud on osa üleeuroopalisest CoSIE projektist (Co-creation of Service Innovation in Europe), mis toimub Euroopa Liidu teadust ja arendustegevust ning rahvusvahelist koostööd toetava programmi Horisont 2020 raames.

Eesmärgid: Kakskümmend neli partnerit kümnest Euroopa Liidu riigist on võtnud eesmärgiks parandada uuenduslike ja uute lähenemisviiside abil kõigi kodanike kaasatust ning edendada nende võimalusi tegutseda ühiskonna aktiivsete liikmetena. Kõik partnerid Euroopas otsivad aktiivselt uusi võimalusi avalike andmete, digitaalsete tööriistade, sotsiaalmeedia kasutamiseks avalike teenuste loomisel, katsetades ja arendades avalike teenuste valdkonnas erinevaid koosloome meetodeid. Eestis on projektipartneriteks Võrumaa Arenduskeskus, Helpific ja Tallinna Ülikool.

Vunki mano! loometalgud kujutavad endast sotsiaalset häkatoni, kus saavad kokku aktiivsed kodanikud, tegusad ettevõtjad, pädevad eksperdid ja vastutustundlikud ametnikud, et kujundada koosloomes avaliku elu teenuseid. Üheks sihtrühmaks on ka haavatavad grupid: füüsilise erivajadusega ja vaimse tervise häirega inimesed ning eakad. Loometalgute ülimaks eesmärgiks on koosloomelise mõtteviisi levitamine: kaasates probleemide lahendamisse kõik võimalikud osapooled saab olla kindel, et lahendus on kõiki arvestavalt läbi mõeldud.

Erinevad kogukondlikud grupid algatasid loometalgutel rohkem kui 30 projekti, enamik neist seotud Võrumaa kohalike kogukondade avaliku elu probleemidega. Neli algatust on otseselt seotud füüsilise erivajaduse ja intellektipuudega inimeste ning dementsuse all kannatavate eakate ja nende lähedaste elu-olu parandamisega. Helpificu südameasjaks on olnud Võrumaal elavate erivajadustega inimeste kaasamine. Sageli ei ole nad valmis välja tulema enda ideedega, olgu põhjuseks siis ebakindlus oma probleemide avamise ees või mõtlemine, et mis meie nüüd ikka saame ära teha.

Esimestel loometalgutel oli üheks ideeks leida võimetekohaseid töövõimalusi MTÜ Toetuskeskus Meiela intellektipuudega noortele. Kuigi intellektipuudega noored ise ei olnud otseselt kaasatud loometalgute protsessi ja otsuste langetamisse, siis tegi seda nende esindaja, kes tunneb hästi intellektipuudega noorte eripärasid. Regulaarne koostöö Võrumaa Arenduskeskuse, Helpificu, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja Eesti Töötukassa Võrumaa osakonna vahel viis töö leidmise viiside kaardistamiseni, samuti õppisid osalised palju Astangu keskuse kogemustest.

MTÜ Toetuskeskus Meiela Töökeskuse ja Helpificu Facebooki lehel ilmusid tutvustavad lood intellektipuudega noorte unistusest ja töösoovidest.

Kolmandatel loometalgutel Võrus juhtis Kuldvõtmekese fondi töörühma MTÜ Loovus asutaja, varvastega maaliv Tiia Järvpõld Tartumaalt. Tema südameasjaks on aastakümneid olnud isikliku abistaja teenuse edendamine. Kuldvõtmeke ongi tema pandud nimi isikliku abistaja teenusele, mille kättesaadavuse paranemise korral võivad erivajadustega inimesed elada paremini täisväärtuslikku ja iseseisvat elu. Kaasa lõid nii need erivajadusega inimesed, kes juba oskavad ja suudavad olla eestvedajad, kui ka need, kes alles õpivad ja avastavad kaasalöömise kunsti: Eesti Lihasehaigete Seltsi esimees Jüri Lehtmets, Võrumaa Vaegkuuljate Ühingu juhatuse liige Janno Kuus, Võrumaa Lihasehaigete Seltsi liige Tiia Savila ja paljud teised tublid inimesed.

2020. aasta kevadel arendati edasi esimestel Vunki mano! loometalgutel hoo sisse saanud maakondliku dementsuse pädevuskeskuse ideed, mis eriolukorra tingimustes viidi ellu veebiseminari vormis. Huvilised said kaasa rääkida, kuidas luua toimiv koostöö ja teenuste integreerimine erinevate osapoolte vahel Võru maakonnas ja milliseid partnereid kaasata, samuti milline on edasine tegevusplaan ning osapoolte rollid idee elluviimisel.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia: Helpific on loonud olemasoleva tugikeskkonna juurde lihtsa tööriista, mis toetab haavatavate ühiskonnagruppide kaasamist koosloome protsessi. Korraldajad saavad sisestada Helpificu platvormile ürituse ning märkida juurde ligipääsetavuse (lift, kaldtee, kirjeldus-, viipekeeletõlgid, vabatahtlikud abistajad jm). Tugikeskkonna kaudu jõuab teavitus lähikonnas elavate erivajadusega inimesteni, kes saavad üritusele minekut planeerides sisestada vajadusel veel abisoovi isikliku abistaja või transpordi leidmiseks.

Vunki mano! loometalgud pälvisid 2019. aasta detsembris MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant ja Vabaühenduste Liidu poolt tunnustuse “Aasta Innustaja 2019”, mille andis üle Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid.

CoSIE faktid:

 • Algus: 1.12.2017
 • Lõpp: 30.11.2020
 • Kestus: 36 kuud
 • Partnereid: 24
 • Riike: 10
 • Projekti maksumus: 4,841,541.25 €
 • Programm: Horisont 2020
 • Projektipartnerid Eestis: Helpific, projektijuht Kristina Amor; Võrumaa Arenduskeskus, projektijuht Kadri Kangro; Tallinna Ülikool, projektijuht Zsolt Bugarszki
 • E-mail: kristina.amor@helpific.com
  • HELPIFIC MTÜ, Reg nr: 80380146
  • Konto: EE102200221061303677
  • SWEDBANK, SWIFT code/BIC: HABAEE2X
  • Helpific on kantud Eestis tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja alates 01.07.2016.
  • Annetuste leht