Helpific vabatahtlikud ja abistajad

Põhikirjalised eesmärgid

Mittetulundusühing Helpific on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, mille põhieesmärgiks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.

Meie eesmärgiks on tagada ja hoida erivajadusega inimeste eneseväärikust, et elus ei jääks midagi puude tõttu tegemata ning anda vabatahtlike kaasamisega panus tugevamate kogukondade ja targa ühiskonna kujunemisse.

Eesmärkide saavutamiseks viime ellu järgmisi tegevusi:

* Eesti puuetega inimeste ühendusi koondavates katusorganisatsioonide tegevustes aktiivne osalemine;

* partnerina rahvusvahelistes projektides ja koostöövõrgustikes osalemine;

* kaasatust ja kodanikuaktiivsust soodustava teabe levitamine ja tutvustamine;

* vabatahtlikke tegevusi edendava ja (kodaniku)haridusliku sisuga projektide läbiviimine, huvikursuste, loengute, seminaride ja konverentside korraldamine;

* vabatahtliku töö propageerimine ning vabatahtliku töö vajaduse tutvustamine;

* Eesti vabatahtliku töö traditsioonide ja hea tava populariseerimine ning edendamine nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt;

* meie eesmärke toetavate ning tutvustavate trükiste, internetiportaalide, audiovisuaalsete materjalide jms. ettevalmistamine, tootmine ja levitamine, sh tõlke korraldamine;

* erivajadustega inimeste kui teadlike, võimekate ja ettevõtlike kodanike integreerimine ja aktiivsuse tõstmisele kaasaaitamine ning erivajadustega inimeste ettevõtlikkuse arendamine;

* sotsiaalhoolekandesüsteemi arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate edendamine ning arendamine erivajadustega inimeste aktiivsuse ja ühiskonnaelust osavõtu kasvatamiseks;

* erivajadustega inimeste ja nende pereliikmete, abistajate sotsiaalse aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine ühiskonnas puuetega inimeste õiguste valdkonnas;

* kodanikuaktiivsuse aktiveerimine, kogukondlike ideede ja väärtuste tugevdamine ning arendamine meedia ning avalike kampaaniate kaasabil;

* hoiakute muutmine erivajadustega inimestesse ja positiivse kuvandi loomine erivajadustega kodanikest;

* muu tegevus, mis ei ole vastuolus Helpific põhikirja ja Eesti Vabariigi seadustega.

Põhikiri on kinnitatud Ühingu asutajate poolt 22. jaanuaril 2015. aastal

0
    0
    Ostukorv
    Ostukorv on tühiTagasi poodi