Helpific vabatahtlikud ja abistajad

Helpific kasutaja- ja privaatsustingimused

1. Üldinfo

1.1 Käesolevad Kasutaja- ja Privaatsustingimused ning Maksetingimused ja nendega lahutamatult seotud tulevikus lisanduda võivad lisad (edaspidi kõik koos Tingimused) kohalduvad käesolevale internetileheküljele helpific.com, selle alamlehekülgedele ja nendega lahutamatult seotud veebi- ja mobiilirakendustele*, ükskõik millistele helpific.com tegevusega seotud platvormidele* ning Helpific MTÜ poolt hallatavatele ja/või omatavatele sotsiaalvõrgustikele (edaspidi koos või eraldi nimetatult Veebileht), mis kuuluvad Helpific MTÜ’le (edaspidi Helpific). Veebilehe moodustavad muuhulgas mistahes andmed ja dokumendid, mis on kättesaadavad domeeni helpific.com või nende alamdomeenide kaudu või domeenide kaudu, milles sisaldub kaubamärgina kaitstud sõnamärk Helpific, ning Veebilehe kasutamiseks vajalikud andmebaasid.

1.2 Veebilehe omanik on Helpific MTÜ (registrikood 80380146), mille kontaktandmed on leitavad rubriigist Meist ning Kontaktinfo ja asukoht.

1.3 Helpificu eesmärgiks on Veebilehe vahendusel viia omavahel kokku Veebilehe kasutajad, kes vajavad abi (edaspidi Abivajajad) ning kasutajad, kes vabatahtlikkuse alusel või tasu eest abi pakuvad (edaspidi Abistajad), eraldi nimetatud ka Kasutaja ning koos ja ühiselt Kasutajad.

1.4 Kasutaja võib kasutada Veebilehte üksnes Tingimustes sätestatud eesmärgil. Kasutajal ei ole ilma Helpificu eelneva kirjaliku nõusolekuta lubatud kasutada Veebilehte mistahes muul viisil, sh teenuse osutamiseks kolmandale isikule, sõltumata kas teenust osutatakse raha eest või tasuta, ega kasutada Veebilehelt saadud andmeid muul kui eelmises lauses nimetatud eesmärgil.

1.5 Veebilehe vahendusel saab Kasutaja luua endale isikliku profiili (edaspidi Kasutajakonto), mille kaudu on Kasutajal õigus osutada vabatahtlikkuse alusel abi, pakkuda teenuseid tasu eest, teha annetusi teistele Kasutajatele ja/või saada teistelt Kasutajatelt tasu osutatud teenuste eest, annetusi või abi vabatahtlikkuse alusel.

1.6 Kasutajakonto loomisel ja/või muutmisel peab Kasutaja Veebilehel sisestama (edastama) enda kohta tegelikkusele vastavaid (tõendatavaid) isikuandmed – eesnimi, perekonnanimi, elektronposti aadress, telefoninumber, pangakonto andmed ning kasutama profiilipildina fotot, millel on kujutatud Kasutaja. Nimetatud andmed on vajalikud eelkõige Kasutajate kokkuviimiseks abi saamiseks ning abi pakkumiseks turvaliselt, kiirelt ja mugavalt, Kasutajate vaheliste konfliktide lahendamisteks, abi eest osutatavate tasude ja annetuste ülekandmiseks Kasutajale, Kasutaja teavitamiseks Tingimuste muudatustest või tehnilistest riketest Veebilehe töös, Kasutajate rahuloluküsitluste läbiviimiseks, mh abistamiseks Kasutajal registreeruda Veebilehe kasutajaks, Helpificu teenuste analüüsimiseks, et Kasutajaid paremini mõista, pakkumaks kõige sobivamaid teadaandeid, teenuseid ning kasutuskogemust.

1.7 Helpific jätab endale õiguse deaktiveerida või kustutada Kasutajate turvalisuse huvides konto, mis sisaldab valeandmeid Kasutaja isiku kohta. Helpificul on õigus kustutada abisoovid ja/või abipakkumised, mille ükskõik millises vormis sisu ei ole kooskõlas Veebilehe Tingimustega.

1.8 Helpific kasutab postituste (abisoovide ja/või abipakkumiste avaldamine Veebilehel või Veebilehega seotud sotsiaalvõrgustikes) tegemisel ainult Kasutaja eesnime. Helpific ei edasta ega avalda teistele Kasutajatele ega kolmandatele isikutele (kes ei ole Veebilehe Kasutajad) järgmisi Kasutaja isikuandmeid – perekonnanimi, elektronposti aadress, telefoninumber, pangakonto andmed ning lähtub isikuandmete töötlemisel siseriiklikult (Eesti Vabariik) kehtivast isikuandmete kaitse seadusest ning nendega seotud siseriiklikest ja/või rahvusvahelistest õigusaktidest.

1.9 Juhul, kui Kasutaja edastab enda kohta abisoovide ja/või abipakkumiste avaldamisel Veebilehel või Veebilehega seotud sotsiaalvõrgustikes andmeid terviseseisundi või puude kohta, poliitilisi vaateid, usulisi ja maailmavaatelisi veendumusi kirjeldavaid andmeid, etnilist päritolu ja rassilist kuuluvust kirjeldavaid andmeid, andmeid pärilikkuse informatsiooni kohta vms, ei lasu Helpificul mingit vastutust seoses selliste andmete avaldamisest Kasutajale tekkinud või tulevikus tekkida võivate kahjude ega sellise informatsiooni ja andmete kasutamisest kolmandate isikute tõttu, või kolmandatele isikutele endile, tekkida võivate võimalike tagajärgede ega kahjude eest.

1.10 Helpific võib teha muudatusi Tingimustes. Helpific teavitab Kasutajat muudatustest läbi Veebilehe, Kasutaja elektronposti või muul viisil. Kasutaja poolt muudatustega mittenõustumise korral on Helpificul õigus Kasutajakonto deaktiveerida või kustutada. Kasutajakonto jätkuvat kasutamist peale Tingimuste muudatustest teavitamist loetakse kui Tingimuste muudatustega nõustumist Kasutaja poolt.

1.11 Veebilehe kasutamisega kinnitab Kasutaja, et on Tingimustega tutvunud, neist aru saanud ning aktsepteerib neid täielikult. Tingimustes sätestamata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest ja tunnustatud rahvusvahelise õiguse normidest. Kõikide vaidluste, mis tulenevad Veebilehe kasutamisest ja Tingimustest, kohtualluvuseks loetakse Eesti kohus.

2. Vastutus

2.1 Kasutaja kohustub Veebilehel ja Veebilehe kasutamise väliselt igal ajal teisi Kasutajaid kohtlema hea usu põhimõtetest lähtuvalt, kooskõlas heade kommete ja heade tavade ning ühiskondlikult aktsepteeritud üldiste sotsiaalsete normidega. Kasutaja kohustub Veebilehte kasutama selliselt, et Kasutaja tegevus või tegevusetus ei kahjusta teiste Kasutajate ja/või kolmandate isikute õigusi ja huve ega piira nende Veebilehe kasutamist.

2.2 Helpific teeb omalt poolt kõik võimaliku, et Veebilehel sisalduv informatsioon ja andmed oleksid täpsed ja täielikud, kuid Helpific ei garanteeri informatsiooni ja andmete õigsust ega vastuta sellise informatsiooni ja andmete kasutamisest tekkida võivate võimalike tagajärgede ega kahjude eest.

2.3 Helpificul ei lasu mingit vastutust seoses:

2.3.1 Veebilehe vahendusel aset leidvate Kasutajate kohtumiste ja/või abi osutamiste ärajäämiste eest;

2.3.2 Abivajajale osutatud abi või ükskõik millise Kasutajale osutatud teenuse kvaliteedi eest;

2.3.3 Abistajale makstava tasu ning Abivajaja abistamisega seotud tekkinud või tulevikus tekkida võivate kulutuste ja kahjude eest. Siiski teeb Helpific vastavalt Maksetingimustes sätestatule ja ulatuses oma parima ebameeldivate olukordade ennetamiseks ja konfliktide lahendamiseks Kasutajate vahel.

2.3.4 Veebilehel Kasutaja poolt teise Kasutaja kohta avalikult edastatud tagasiside sisu (kommentaaride, arvamuste vms) eest. Siiski teeb Helpific oma parima ebapropotsionaalselt Kasutaja õigusi, huve, mainet kahjustavate, perekonnaelu puutumatust rikkuvate ja rahvuslikku, rassilist, usulist või poliitilist vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist õhutava vms sisu Veebilehelt eemaldamiseks.

2.4 Kasutaja vastutab täielikult, iseseisvalt ning ainuisikuliselt oma otsuste, valikute, tegevuse ja tegevusetuse eest nii abisoove kui abipakkumisi edastades, eelkõige abi vastu võttes, samuti abisoove ja -pakkumisi tühistades või tühistamata jätmise, tasulist teenust või vabatahtlikkusel põhinevat abi osutades või vastu võttes, annetust tehes või vastu võttes, ükskõik millise võimaliku tagajärje eest.

2.5 Abisaaja teadvustab, et Veebilehe kaudu osutatav vabatahtlikkuse alusel või tasuliselt osutatav abi on ühekordne. Samuti, et Helpific ei ole riiklik sotsiaalteenuse osutaja ning ei vahenda kohalike omavalitsuste poolt korraldatavaid sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud teenuseid.

2.6 Kasutaja teadvustab, et ta võib kanda täielikku materiaalset vastutust tema poolt süülise käitumisega põhjustatud kahjude eest, kaasa arvatud seaduserikkumisega või ükskõik millise käesoleva Tingimuse sätte rikkumisega põhjustatud kahju eest, tekkinud kahju ulatuses. Kasutaja teadvustab, et ta võib seoses seaduse rikkumisega kanda täielikku tsiviil-, haldus- ja/või kriminaalõiguslikku vastustust teisele Kasutajale tekitatud kahju eest.

2.7 Helpific ei ole kohustatud korraldama vabatahtlikkuse alusel või tasu eest teenust osutavale Abistajale koolitamist abistamise osutamiseks vajalike teadmiste, oskuste ja võtete omandamiseks.

3. Privaatsusõigus

3.1 Veebilehe kasutamisega annab Kasutaja selgesõnalise nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks. Helpific kogub ja töötleb isikuandmeid vaid ausal ja seaduslikul teel ning vaid ulatuses, mis on vajalik Veebilehe eesmärgipäraseks ja turvaliseks kasutamiseks lähtudes siseriiklikult rakendatavast isikuandmete kaitse seadusest ja regulatsioonist, Euroopa Liidu määrusest 2016/6791 – isikuandmete kaitse üldmäärusest, mis reguleerib üksikisiku, ettevõtte või organisatsiooni poolt üksikisikutega seotud isikuandmete töötlemist Euroopa Liidus, ning tunnustatud rahvusvahelise õiguse normidest.

3.2 Kui isikuandmetega seotud võimalik rikkumine kujutab endast tõenäoliselt suurt ohtu Kasutaja õigustele ja vabadustele, teavitab Helpific Kasutajat põhjendamatu viivituseta isikuandmetega seotud rikkumisest.

3.3 Veebilehe avalikus ruumis (nt Kasutajakontol nähtav avalik informatsioon ja andmed) isikuandmeid esitades annab Kasutaja endale täielikult aru, et avaldatud andmeid võivad näha, kasutada ja avaldada teised Kasutajad ning Helpific ei kanna mingit vastutust sellise tegevusega kaasnevate võimalike ohtude, tagajärgede ja kahjude eest.

3.4 Kui Veebilehel leidub linke teistele veebilehtedele, mis koguvad Kasutaja isikuandmeid, kehtivad Kasutaja isikuandmete töötlemisele konkreetse veebilehe privaatsustingimused vms tingimused ning Helpific ei vastuta selle eest, kuidas nimetatud veebilehed oma privaatsustingimusi vms tingimusi töötlevad või rakendavad.

Sinu õigustest isikuandmete kaitsel, vaata palun punkt 7.

4. Autoriõigus

4.1 Kogu Veebilehel sisalduv ükskõik millisel kujul, eelkõige Veebilehe kujundus ja tarkvara, kogu tekst, graafika, toimetatud sisu, kõik andmed, küljendus, joonised, kujundused, HTML, lähtekood, välimus ja brändi tunnetus, fotod, muusika, helid, kujutised, tarkvara, videod, disain, font ja ükskõik milline muu informatsioon, sisu või andmestik (edaspidi kõik koos Intellektuaalomand), mida Kasutajad platvormi kaudu näevad, loevad, kuulevad või tunnetavad, kuulub Helpificule (on Helpificu omand), kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Intellektuaalomand on kaitstud kõigis vormides, kõigil andmekandjatel ja kõigis olemasolevates või tulevastes tehnoloogilistes lahendustes.

4.2 Eespool nimetatut (punkt 4.1) võib kasutada ainult isiklikel mitteärilistel eesmärkidel Helpificu kirjalikul nõusolekul. Helpificu kirjalikku nõusolekut ei ole vaja andmete vahetamisel Kasutajate vahel Tingimuste punktis 1.2 sätestatud eesmärgi täitmiseks. Kasutaja kinnitab, et tema poolt andmete, dokumentide või teoste (loomingulise tegevuse tulemus) Veebilehele sisestamisega ei riku ta kolmandate isikute autoriõigusi.

4.3 Kasutaja poolt Veebilehele loodud sisu on Helpificul õigus kasutada ilma selle eest Kasutajale tasu maksmata ja/või muid hüvesid saamata ning seda territoriaalselt ja/või ajaliselt piiramatult. Ka sellise Intellektuaalomandi kasutamine ilma Helpificu ja Kasutaja loodud sisu õiguste omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta on keelatud.

4.4 Veebilehel sisalduva ükskõik millise informatsiooni ja andmete reprodutseerimine, levitamine ja muul viisil kolmandatele isikutele üle andmine vms ilma Helpificu eelneva kirjaliku loata on keelatud. Kasutaja ei tohi kopeerida, alla laadida, kasutada, ümber kujundada, ümber seadistada ega taasedastada midagi Veebilehelt pärinevat ilma Helpificu eelneva kirjaliku nõusolekuta, välja arvatud Tingimuste punktis 1.2 sätestatud eesmärgi täitmiseks.

4.5 Veebilehe Kasutajate kontodel olevaid linke kolmandate isikute internetilehekülgedele ei käsitleta Helpificu heakskiiduna sellistel lehekülgedel pakutavatele teenustele ja/või toodetele. Selliste linkide kasutamine toimub Kasutaja enda riisikol ning Helpific ei vastuta selliste internetilehekülgede sisu, teenuste ja/või toodete kättesaadavuse või kasutamisega seotud võimalike ohtude, tagajärgede ja kahjude eest. Helpific pole kindlaks teinud sellistel internetilehekülgedel leiduva info tõesust, täpsust, mõistlikkust, usaldusväärsust ega põhjalikkust.

5. Küpsised (Cookies)

5.1 Käesolev Veebileht sisaldab küpsiseid. Küpsis on tekstifail, mis salvestatakse Kasutaja seadme mällu Veebilehe poolt.

5.2 On kaht tüüpi küpsiseid. Esimest tüüpi küpsised salvestavad teatud perioodiks infot Kasutaja arvuti kõvakettale. Neid kasutatakse Kasutaja informeerimiseks Veebilehel toimunud muudatustest, mis on aset leidnud pärast Kasutaja viimast külastust. Teist tüüpi küpsis – seansiküpsis (Session cookie) – salvestatakse ainult ajutiselt, Veebilehe külastamise ajaks.

5.3 Helpific kasutab kahte liiki küpsiseid – rangelt vajalikud küpsised ja eelistuste küpsised. Ranged küpsised on veebilehe toimimiseks hädavajalikud. Nt mõned küpsised võimaldavad tuvastada registreeritud Kasutajaid ja tagada, et nad saaksid Veebilehele juurdepääsu. Juhul kui registreeritud Kasutaja valib nende küpsiste ärakeelamise, ei pruugi Kasutaja kogu Veebilehel olevale sisule ligi pääseda. Eelistuste küpsised võimaldavad meelde jätta Kasutaja eelistused ja kohandada Veebilehte, pakkumaks täiustatud funktsioone. Helpific kasutab eelistuste küpsiseid keelevaliku osas. 

5.4 Helpific kasutab statistiliste andmete täiustamiseks Google Analytics ja Facebook Pixel. Helpific kasutab Google Analytics’it, et mõista, kuidas külastajad ja Kasutajad Veebilehel tegutsevad. Üksikasjad selle kohta, kuidas Google’i tehnoloogia andmeid kogub ja töötleb, leiate vajutades lingile  https://policies.google.com/privacy.

5.5 Selleks, et Kasutaja saaks Veebilehte kasutada, peab ta olema lubanud seansiküpsiseid. Need võimaldavad Kasutajal ladusalt Veebilehte kasutada ning kaovad pärast Veebilehe kasutamise lõpetamist.

5.6 Kui Kasutaja küpsiseid lubada ei taha, saab ta muuta oma brauseri turvaseadeid. Kasutajal tuleb tähele panna, et pärast seansiküpsiste keelamist ei saa Veebilehel olevate rakenduste funktsioone kasutada.

5.7 Kasutajatel on õigus igal ajal küpsistest keelduda, kui nende brauser seda võimaldab, kuigi nii tegutsemine võib segada Veebilehe kasutamist Kasutaja poolt. Täpsema informatsiooni küpsiste blokeerimise mooduste kohta leiab aadressilt http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

6. Kasutajate õigused ja kohustused

6.1 Kasutaja on teadlik, et abi osutamise puhul vabatahtlikkuse alusel on tegemist vabatahtliku tegevusega, mille puhul ei eeldata tasu maksmist või muu rahalise hüve andmist.

6.2 Abistamist nii vabatahtlikkuse alusel kui tasu eest, ei loeta töösuhteks töölepingu seaduse mõistes ega töövõtu- või käsunduslepingu täitmiseks võlaõigusseaduse mõistes Helpificu ja Abistaja vahel ega Helpificu ega Abivajaja vahel.

6.3 Abistamise täpsem ja spetsiifilisem sisu, maht, ulatus (sh volitused), tähtaeg ja teostamise viis ning koht, lepitakse Kasutajate vahel igakordselt iga abistamise puhul eraldi omavahel kokku.

6.4 Abistaja kohustub abistamisel tegutsema abistamise laadist tuleneva vajaliku hoolsusega ning osutama abi isiklikult vastavalt oma teadmistele ja võimetele Abivajaja jaoks parima kasuga.

6.5 Abistaja kohustub abistamisel järgima Abivajaja poolt antavaid juhiseid. Abistaja kohustub teatama Abivajajale kõigist abistamisega seotud olulistest asjaoludest, eelkõige nendest, mis võivad ajendada Abivajajat juhist muutma või Abistajat abipakkumisest keelduma.

6.6 Abistaja võib keelduda tegevustest, mis ületavad mõistlikult oodatava tegevuse määra, on ebaseaduslikud, ei sobi abistajale ea, soo, terviseseisundi, usu või muu sarnase tunnuse tõttu või on ebaeetilised.

6.7 Abistaja kohustub vältima olukordi, millega võib sattuda ohtu tema ja/või Abivajaja või teiste isikute tervis ja/või vara.

6.8 Abistajal on õigus vääramatu jõu esinemise korral keelduda kokkulepitud abi osutamisest Abivajajale, teatades sellest esimesel mõistlikul võimalusel Abivajajale. Vääramatu jõud on Abistajast või Abivajajast sõltumatu asjaolu, mida pooled ei saanud mõjutada ning mõistlikkuse põhimõttest lähtudes eeldada, et nad abistamise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks, seda väldiks, takistava asjaolu ja/või selle tagajärje ületaks.

6.9 Helpificul ei ole kohustust võimaldada Kasutajal Veebilehte kasutada, luua Kasutajakonto ja/või teistele Kasutajatele vabatahtlikkusel põhinevat või tasu eest osutatavaid teenuseid osutada, Kasutaja suhtes, keda on kriminaalkorras karistatud ja/või kes on eksinud ühiskonnas heakskiidetud üldiste heade kommete ja tavade vastu viisil, mille puhul Helpific võib eeldada teistele Kasutajatele ohtu ja/või kahju Helpificu mainele ja/või tegevusele.

7. Sinu õigustest isikuandmete kaitsel

2016. aasta 14. aprillil kiitis Euroopa Parlament heaks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR), millega asendatakse senine andmekaitsedirektiiv. Määrus jõustus 24.05.2016 ning seda hakati kohaldama pärast kaheaastast üleminekuaega, alates 25. maist 2018. a.

Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduse uus redaktsioon jõustus 15.01.2019. Seaduse eesmärk on kaitsta isikuandmete töötlemisel füüsilise isiku põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige õigust eraelu puutumatusele.

Käesolevaga soovime Sind informeerida kokkuvõtlikult, et:

7.1 Sul on õigus olla teavitatud Sinu isikuandmete töötlemisest (right to be informed);

7.2 Sul on õigus tutvuda andmetega (right to access), mis sisaldab õigust saada vastutavalt töötlejalt kinnitus selle kohta, kas Sind käsitlevaid isikuandmeid töödeldakse – isikuandmete ja teabega, mida töödeldakse, sh töötlemise eesmärk ja töödeldavate isikuandmete liigid, isikuandmete säilitamise ajavahemik jms;

7.3 Sul on õigus nõuda isikuandmete parandamist (right to rectification);

7.4 Sul on õigus nõuda isikuandmete töötlemise piiramist (right to restrict proccessing);

7.5 Sul on õigus esitada vastuväiteid (right to object) Sind puudutavate isikuandmete töötlemise kohta;

7.6 Sul on õigus, et Sinu kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel (sh profiilianalüüsil – automatiseeritud otsuse tegemine tehnoloogiliste vahendite abil ilma inimsekkumiseta), olla teavitatud profiilianalüüsi olemasolust ja sellise analüüsi tagajärgedest;

7.7 Sul on andmete ülekandmise õigus (right to data portability) – õigus saada Sinu poolt vastutavale töötlejale esitatud isikuandmed struktureeritult, üldkasutatavas vormingus, masinloetaval kujul ning õigus edastada need teisele vastutavale töötlejale;

7.8 Sul on õigus nõuda andmete kustutamist, õigus olla unustatud (right to erasure, right to be forgotten);

7.9 Sul on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

7.10 Helpific MTÜ on isikuandmete vastutav töötleja, Helpific MTÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Milliseid isikuandmeid Helpific kogub?

Teenuse osutamiseks, mille eesmärgiks on Veebilehe vahendusel viia omavahel kokku Veebilehe Kasutajad, kes vajavad abi ning Kasutajad, kes vabatahtlikkuse alusel või tasu eest abi pakuvad, kogub Helpific automatiseeritult isikuandmeid järgmisel kolmel viisil:

A. Andmed, mida meile esitate Kasutajakonto loomisel ja/või muutmisel – Tingimused punkt 1.4.

Need andmed on: eesnimi, perekonnanimi, profiilifoto, e-post, keelevalik, asukoht (riik, linn, aadress), abisoovi ja/või abipakkumise sisu, kasutajate vahel vahetatavad sõnumid, facebook-id ja google-id ning kasutajanimi, pangakonto number, info rahaülekannete kohta Kasutajate vahel.

B. Andmed, mis me saame Kasutaja poolt Helpificu teenuste kasutamise käigus – Tingimused punkt 5.3 ja 5.7.

Need andmed on:

eesnimi, profiilipilt, asukoht, abisoovid ja abipakkumised ning nende sisu – nähtav kõigile Veebilehe Kasutajatele, need andmed on osa päringust (abisoovi või abipakkumise sisestamisel);

e-post, facebook-id ja google-id ning kasutajanimi – kasutatakse Kasutaja autentimiseks*;

e-post – kasutatakse tehingutega seotud e-posti saatmiseks;

e-post – kui on valitud uudiskirja märkeruut (nõusolek), kasutatakse seda uudiskirjade saatmiseks;

keel – kasutaja eelistusele vastavalt kuvatakse Veebileht Kasutajale vastavas keeles;

kasutajate vahel saadetavad sõnumid – nähtav ainult vestlusest osavõtvatele osapooltele;

perekonnanimi, eesnimi, e-post – kasutatakse Veebilehe administraatori ja/või klienditoe poolt, et suhelda probleemide korral Kasutajaga;

pangakonto number – Kasutajate vahelised ülekanded, finantsinfo haldamiseks ja administreerimiseks.

C. Andmed, mida me võime saada teistelt Kasutajatelt või kolmandatelt isikutelt seoses teenuse osutamise ja/või vahendamisega ning tagasiside või pretensioonidega.

Need andmed on:

põhiinformatsiooni: Perekonnanimi, eesnimi, profiilifoto, e-post, kasutuskeel;

asukoha andmed: riik, linn, aadress;

suhtluse andmed ja spetsiaalne info: e-post, abisoovid ja pakkumised ning nede sisu, kasutajate vahel saadetavad sõnumid – võib sisaldada terviseandmeid, mille edasine töötlemine on keelatud;

autentimise andmed: facebook-id ja google-id ning kasutajanimi, e-post;

finantsandmed: pangakonto number, Kasutajate vaheliste ülekannete andmed.

Milleks Helpific töötleb Sinu isikuandmeid?

Tingimustes nimetatud andmed on vajalikud eelkõige Kasutajate kokkuviimiseks abi saamiseks ning abi pakkumiseks turvaliselt, kiirelt ja mugavalt, Kasutajate vaheliste konfliktide lahendamisteks, abi eest osutatavate tasude ja annetuste ülekandmiseks Kasutajale, Kasutaja teavitamiseks Tingimuste muudatustest või tehnilistest riketest Veebilehe töös, Kasutajate rahuloluküsitluste läbiviimiseks.

Helpificu teenuste osutamiseks ja tarbimiseks on vajalik Kasutajaga seotud isikuandmete töötlemine. Isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik Kasutajale soovitud teenust vahendada ega Abipakkujal täita abisooviga seonduvaid kohustusi.

Milleks Helpific veel võib kasutada Sinu isikuandmeid?

Helpific kasutab kõikidelt teenuste tarbimisega vms kogutud andmeid teenuste pakkumiseks, haldamiseks, täiustamiseks, Kasutajate turvalisuse tõstmiseks ning uute teenuste arendamiseks.

Samuti kasutab Helpific andmeid selleks et mõista, kuidas Kasutaja Helpificu Veebilehte ja teenuseid tarbib, et parandada kasutuskogemust, isikupärastada teenust ning arendada rakendusi, tehnoloogiaid ja sisu Kasutajate rahulolu tõstmiseks, sealhulgas parema ligipääsetavuse tagamiseks.

Kuidas Helpific tagab Sinu poolt meile usaldatud andmete turvalisuse?

Helpific ei edasta ega avalda teistele Kasutajatele ega kolmandatele isikutele (kes ei ole Veebilehe Kasutajad) Kasutaja isikuandmeid ning lähtub isikuandmete töötlemisel kehtivast siseriiklikust isikuandmete kaitse seadusest ning nendega seotud siseriiklikest ja/või rahvusvahelistest õigusaktidest.

Enne andmete kasutamist muudel kui meie Tingimustes sätestatud eesmärkidel, küsib Helpific Kasutaja selgesõnalise nõusoleku.

Kasutaja nõusolekuta võib edastada tema isikuandmeid asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus kooskõlas andmekaitset käsitlevate õigusaktidega.

Andmete turvalisuse tagamiseks teeme ka järgmist:

käsitleme kõiki isikuandmeid konfidentsiaalsetena;

krüpteerime teenuseid kus võimalik, kasutades SSL*-i;

hoiame isikuandmeid peamiselt digitaalsel kujul Helpificu andmebaasi serverites;

arendus- ja testkeskkonnad ei sisalda isikuandmeid;

Helpificu töötajate jms isikute ligipääs isikuandmetele nii tehniliselt kui ka organisatoorselt on rangelt piiratud;

Helpific ei vastuta elektrooniliste rünnete poolt tekitatud kahju eest. Siiski teeb Helpific kõik endast sõltuva, et selliseid kahjusid vältida.

Kui kaua Helpific säilitab Teie isikuandmeid?

Helpific säilitab Kasutaja isikuandmeid seitse (7) aastat, kui seadusest ei tulene teisiti.

Kui Kasutaja ei ole kasutanud oma Kasutajakontot järjest ühe (1) aasta jooksul, on Helpificul õigus isiku Kasutajakonto kustutada.

Isikustamata kogutud andmeid võidakse Helpifu poolt säilitada tähtajatult.

Kui Sul on küsimusi seoses Sinu õigustega Sinu poolt meile esitatud isikuandmete töötlemise osas, võta palun ühendust meie andmekaitsespetsialistiga e-posti keiu.roosimagi@helpific.com kaudu.

Uudis- ja infokirjade saamine Helpificu poolt:

juhul, kui Kasutaja soovib saada uudis- ja infokirju (sh abisoovid ja/või abipakkumised) oma e-postile, on seda võimalik teha Kasutaja profiilil antud valiku (saadetavate teavituste plokk – soovin abistada ja saada teateid, kui keegi vajab minu abi ja/või luban Helpificul saata endale uudiskirju) seadistamisega.

PANE TÄHELE:

-> Veebilehe kasutamise eelduseks on Tingimustega nõustumine. Kasutajal on õigus kasutada Veebilehte üksnes kooskõlas Tingimustega.

-> Helpific võib Tingimusi muuta igal ajal ilma Kasutaja eelneva nõusolekuta, teavitades sellest Kasutajat Tingimustes sätestatud korras. Muudetud Tingimused hakkavad kehtima nende avaldamisest Veebilehel.

-> Tingimused on koostatud eesti keeles. Helpific on teinud Tingimused kättesaadavaks ka teistes keeltes. Eestikeelse ja muus keeles avaldatud Tingimuste tähenduse lahknemise korral lähtutakse Tingimuste eestikeelsest tekstist.

Kui Te tunnete meie Veebilehe turvalisuse või Tingimuste pärast muret, palume saata meile e-kiri aadressile tugi@helpific com ning me püüame Teie murele lahenduse leida.

TERMINID

* Veebirakendus on tarkvara, mis koosneb kliendipoolsest veebibrauseris töötavast rakendusest ja serveripoolsest rakendusest.

­* Mobiilirakendus (kõnekeeles ka mobiiliäpp) on nutitelefonidele, tahvelarvutitele ja muudele mobiilseadmetele mõeldud tarkvara.

* Platvorm on infotehnoloogias mõiste, mis tähistab erinevaid operatsioonisüsteeme või programmeerimiskeeli.

* Autentimine on elektrooniline protsess, mis võimaldab füüsilise või juriidilise isiku e-identimist või elektrooniliste andmete päritolu ja tervikluse kinnitamist. Autentimine on protsess, millega saab kontrollida väidetava identiteedi tõesust.

* SSL sertifikaat tagab selle, et veebileht, mida brauser kuvab, on see, kuhu kasutaja jõuda soovis ning et ühendus veebilehe ja selle kasutaja vahel on turvaline.

0
    0
    Ostukorv
    Ostukorv on tühiTagasi poodi