Gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van de Helpific-website

 1. Algemene informatie
  1. De gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid (hierna te noemen: ‘Gebruiksvoorwaarden’) van deze website zijn van toepassing op de Nederlandse pagina, subpagina’s en verwante webapplicaties (hierna te noemen: 'de Website') welke eigendom zijn van Stichting Helpific NL (hierna te noemen: 'Helpific NL').
  2. De missie van Helpific NL is, met het ondernemen van activiteiten via de Website, om websitegebruikers die hulp nodig hebben (hierna te noemen:‘Hulpvragers’) samen te brengen met websitegebruikers die vrijwillig hulp aanbieden (hierna te noemen:‘Hulpaanbieders’); hierna apart te refereren als Gebruiker en gezamenlijk als Gebruikers.
  3. Gebruikers kunnen op de website een persoonlijk profiel (hierna te noemen: ‘Gebruikersaccount’) aanmaken, welke hen het recht geeft om hulp aan te bieden op vrijwillige basis, hun diensten aan te bieden tegen een vergoeding, het schenken van giften aan andere Gebruikers en/of het ontvangen van vergoedingen voor hun diensten of vrijwillige assistentie en giften van andere Gebruikers. Giften en vergoedingen voor diensten zullen eerst overgemaakt worden naar de bankrekening van Helpific NL en daarna binnen 5 werkdagen naar de bankrekening van de Gebruiker. De servicekosten van Helpific NL zijn gespecificeerd in de prijslijst, welke is gepubliceerd op de website van Helpific NL. Helpific NL heeft op ieder moment het recht om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, en zal de Gebruikers hierover informeren. Het doorlopende gebruik van de Website door Gebruikers na een wijziging van de Gebruiksvoorwaarden zal de wijzigingen als geaccepteerd doen gelden voor Gebruikers.
  4. Door de Website te gebruiken, gaan Gebruikers er mee akkoord dat zij de Gebruiksvoorwaarden hebben gelezen en begrepen, en zullen deze in zijn geheel accepteren. Zaken die niet genoemd zijn in de Gebruiksvoorwaarden zullen behandeld worden overeenkomstig met de wetgeving van het Koninkrijk der Nederlanden en/of algemeen geaccepteerde internationale wettelijke bepalingen. Ieder geschil welke voortvloeit uit het gebruik van de Website of uit de Gebruiksvoorwaarden zijn onderhevig aan de jurisdictie van het Nederlandse gerecht.
 2. Grenzen van aansprakelijkheid
  1. Gebruikers zullen andere Gebruikers behandelen met de principes van goed vertrouwen, zorgvuldig handelen en algemeen geaccepteerde sociale normen, zowel op de Website als ergens anders. Gebruikers zullen de Website op een zodanige manier gebruiken dat de activiteit of inactiviteit van Gebruikers niet de rechten schendt van andere Gebruikers en/of derden, of hen beperkt in het gebruik van de Website. Helpific NL heeft alle nodige moeite genomen om de nauwkeurigheid van de informatie en gegevens op de Website te garanderen. Desalniettemin zal Helpific NL niet aansprakelijk zijn voor de nauwkeurigheid van deze informatie en gegevens, noch voor de mogelijke gevolgen en schade die kunnen voortvloeien uit het gebruik van genoemde informatie en gegevens. Helpific NL zal niet aansprakelijk zijn voor enige vorm van schade die kan voortvloeien uit het gebruik van deze Website, ongeacht of Helpific NL op de hoogte is van een vergissing, onnauwkeurigheid of enig andere fout op de Website.
  2. Helpific NL zal niet aansprakelijk zijn voor ontmoetingen of afzeggingen van ontmoetingen welke zijn georganiseerd via de Website, de kwaliteit van de assistentie die is geleverd aan Hulpvragers, vergoedingen of andere kosten, of schade gerelateerd aan het helpen van Hulpvragers. Helpific NL zal evenzeer niet aansprakelijk zijn voor opmerkingen en meningen welke zijn gepubliceerd of geplaatst door Gebruikers. Gebruikers zijn volledig, onafhankelijk en als enige verantwoordelijk voor hun beslissingen, keuzes, activiteit en inactiviteit wanneer hulp wordt gevraagd of aangeboden, het aanbieden van hulp en het annuleren of niet annuleren van hulpaanbiedingen, het bieden of ontvangen van diensten, het geven of aannemen van giften, of alle andere mogelijk gevolgen. Hulpvragers erkennen dat de vrijwillige assistentie geboden via de Website eenmalig is, tenzij zij en de Hulpaanbieder anders overeenkomen. Helpific NL is niet aansprakelijk voor de kosten die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de functies van de Website, en het ontvangen en/of aanbieden van hulp. Hulpvragers en Hulpaanbieders kunnen diverse regelingen treffen voor het compenseren van gemaakte kosten welke voortvloeien uit het ontvangen en/of bieden van hulp. Helpific NL is niet aansprakelijk voor de naleving van deze regelingen. Gebruikers erkennen dat zij volledige financiële aansprakelijkheid nemen voor schade veroorzaakt door eigen verkeerd handelen/gedrag, inclusief wetsovertredingen of schade voortvloeiend uit inbreuk op de Gebruiksvoorwaarden. Helpific NL is niet verplicht om trainingen of scholing te organiseren voor Hulpaanbieders waarmee zij de nodige kennis, vaardigheden en methoden zouden kunnen verwerven.
 3. Privacybeleid
  1. Door de Website te gebruiken, gaan Gebruikers expliciet akkoord met het verwerken van hun persoonlijke gegevens, zoals naam, woonplaats en e-mailadres. Helpific NL verzameld en verwerkt persoonlijke gegevens op een eerlijke en wettige manier, en slechts op een dusdanige manier welke nodig is voor een veilig gebruik van de Website, in overeenstemming met de Wet op de Bescherming van Persoonsgegevens welke gehandhaafd wordt binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Door het plaatsen van persoonlijke gegevens (informatie en gegevens die zichtbaar zijn binnen de Gebruikersaccounts) op de publieke ruimte van de Website, erkennen Gebruikers dat deze informatie openbaar is en dat dit gebruikt en bekendgemaakt kan worden door andere Gebruikers; Helpific NL zal niet aansprakelijk zijn voor alle risico’s of schade die hieruit voort kunnen vloeien. In het geval dat de Website links bevat naar andere websites die persoonlijke gegevens verzamelen, dan zullen de persoonlijke gegevens van Gebruikers verwerkt worden overeenkomstig met het privacybeleid van de betreffende website, tenzij Helpific NL anders bepaalt. Helpific NL is niet aansprakelijk voor de manier waarop deze websites hun privacybeleid toepassen. Met de toestemming van de Gebruiker mag Helpific NL de naam van de Hulpaanbieder openbaren en verspreiden, evenals foto’s en video’s die zijn genomen in verband met het bieden van hulp, waarbij is verzekerd dat persoonlijke gegevens overeenkomstig met de wet zijn verwerkt.
 4. Auteursrecht
  1. Alle informatie en gegevens, in alle vormen, die aanwezig zijn op de Website, inclusief het ontwerp van de Website en software, zijn eigendom van Helpific NL en Helpific Estonia, tenzij anders vermeld, en kunnen alleen gebruikt worden voor persoonlijke, non-commerciële doeleinden. Het reproduceren, verspreiden en bekendmaken van enig gegeven welke te vinden is op de Website aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Helpific NL is verboden.
  2. Links in Gebruikersaccounts en directe links naar websites van derden houden niet in dat Helpific NL instemt met de diensten of producten die aangeboden worden op die bepaalde websites. Het gebruik van deze links is op eigen risico van de Gebruikers, en Helpific NL zal niet aansprakelijk zijn voor de inhoud, beschikbaarheid of gebruik van deze websites. Helpific NL heeft niet vastgesteld tot op welke hoogte deze websites oprecht, nauwkeurig, redelijk, betrouwbaar of uitgebreid zijn.
 5. Cookies
  1. Deze Website gebruikt cookies. Een cookie is een tekstdocument welke wordt opgeslagen op de computer van de Gebruiker wanneer de Gebruiker een website bezoekt. Er zijn twee soorten cookies. De eerste slaan informatie op, op de harde schijf van de computer van de Gebruiker voor een bepaalde tijdsduur. Deze cookies worden gebruikt om de Gebruiker te informeren over wijzigingen die zijn gemaakt aan de Website sinds hun laatste bezoek. Het andere soort is een sessiecookie, welke slechts tijdelijk wordt opgeslagen, gedurende het daadwerkelijke bezoek van de Website. Helpific NL gebruikt cookies om zowel de statistische gegevens, verzameld bij Gebruikers, als de werking van de Website te optimaliseren. Voor het gebruik van de Website is het noodzakelijk dat de Gebruiker de sessiecookies heeft ingeschakeld. Dit maakt het mogelijk voor de Gebruiker om de Website op een soepele manier te gebruiken, en worden verwijderd zodra de Gebruiker de Website verlaat. In het geval dat een Gebruiker geen cookies toestaat, kunnen zij de beveiligingsinstellingen van hun browser wijzigen. Gebruikers dienen er rekening mee te houden dat zij na het uitschakelen van de sessiecookies geen gebruik meer kunnen maken van de functies van de Website.
 6. Rechten en plichten van Gebruikers
  1. Gebruikers zijn zich ervan bewust dat hulp aanbieden op een vrijwillige basis, een vrijwillige activiteit is waarvan niet verwacht wordt dat hier een vergoeding of ander financieel voordeel aan vast zit. Het bieden van hulp kan niet gezien worden als een vorm van arbeid binnen de context van een arbeidscontract, noch is het een dienst of een opdracht vallend onder het Verbintenissenrecht. De precieze en specifiek inhoud, strekking, bereik (machten), deadline, middelen en plaats van het bieden van hulp zijn overeengekomen door Gebruikers voor elk afzonderlijk geval van assistentie. Hulpaanbieders zullen de nodige moeite nemen voor het bieden van hulp in overeenstemming met de aard van de assistentie, en zullen persoonlijk hulp bieden overeenkomstig met hun kennis en vaardigheden, waarnaast de belangen van de Hulpvragers in gedachte worden gehouden. Hulpaanbieders zullen de instructies van de Hulpvragers volgen gedurende het proces van assistentie verlenen. Hulpaanbieders zijn verplicht om Hulpvragers op de hoogte te stellen van alle relevante omstandigheden, in het bijzonder deze welke Hulpvragers kunnen doen besluiten om hun instructies te wijzigen, of om het hulpaanbod te weigeren. Hulpaanbieders mogen bepaalde acties weigeren, welke een redelijke omvang van assistentie overschrijden, illegaal zijn, onethisch zijn of niet passen bij hun mogelijkheden op het gebied van leeftijd, gezondheid of andere aspecten. Hulpaanbieders zullen situaties vermijden die schadelijk kunnen zijn voor hun eigen gezondheid of eigendommen, of die van de Hulpvragers of derden. In het geval van overmacht hebben Hulpaanbieders het recht om te weigeren om de assistentie te verlenen die was overeengekomen, maar zullen de Hulpvragers hierover tijdig informeren. Overmacht is een externe gebeurtenis of omstandigheid welke niet beïnvloedbaar was door de Hulpaanbieder of Hulpvrager; noch kan van hen worden verwacht dat zij die omstandigheden in overweging hebben genomen op het moment van overeenstemming over de hulpprocedure, noch om het te voorkomen, noch om het te overkomen.
 7. Door te registreren, gaat de Gebruiker akkoord met:
  1. Het ontvangen van nieuwsbrieven van Helpific NL. Wanneer de Gebruiker zich wenst af te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief, dan is het mogelijk om dit uit te schakelen (‘Ontvang de Helpific NL nieuwsbrief’) op de profielpagina.

* Wanneer u bezorgt bent over de veiligheid van de Gebruiksvoorwaarden van onze Website, stuur ons dan gerust een e-mail op helpificnl@helpific.com Wij zullen dan ons best doen om een oplossing te vinden voor uw probleem.

 • HELPIFIC MTÜ, Reg.No: 80380146
 • Account: EE102200221061303677
 • SWEDBANK, SWIFT code/BIC: HABAEE2X
 • Helpific is on the list of NGO's in Estonia with tax concession since July 1st 2016.
 • Pagina voor donaties