A Helpific platform Felhasználási Feltételei és Adatkezelési Szabályzata

 1. Általános információk
  1. A felhasználói feltételek és az adatkezelési szabályzat (a továbbiakban Felhasználási Feltételek) a www.helpific.com weboldal és annak aloldalai használatára vonatkozik, valamint mindazon webes felületekre és applikációkra melyek a Helpific rendszerén belül kerülnek bevezetésre.
  2. A Helpific célja - hogy a weboldalunkon keresztül megvalósított kommunikációval - összeköttetést teremtsünk olyan felhasználók között, akiknek segítségre van szüksége (továbbiakban: Segítségkérő) és azok között, akik készek számukra önkéntesen vagy fizetség ellenében segítséget nyújtani (továbbiakban: Segítő). Összefoglalóan, mind a Segítségkérőket, mind pedig a Segítőket Felhasználóként említjük ebben a szabályzatban.
  3. A Helpific fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Felhasználási Feltételeket, amelyről a Felhasználókat minden alkalommal értesíti. A változásokról szóló értesítés kiküldése után a weboldal további használata a módosítások elfogadását, illetve az azokkal való egyetértést jelenti. A weboldal további használatával a Felhasználók elismerik, hogy olvasták, megértették és teljes mértékben elfogadták a Felhasználási Feltételeket. A Felhasználási Feltételekben nem érintett kérdések tekintetében a hatályos észt jogszabályok érvényesek és/vagy az általános elfogadott nemzetközi jogi alapelvek. Bármilyen vitás kérdés fennállása esetén, a felek az Észt Köztársaság bíróságához fordulhatnak.
 2. Felelősségi kérdések
  1. A Felhasználók felelősséggel viseltetnek egymás irányában az általános társadalmi normáknak megfelelően, mind a Helpific platform használata közben, mind pedig a platform segítségével létrejött személyes találkozók során. A Felhasználók vállalják továbbá, hogy olyan módon használják a platformot, amely nem sérti más Felhasználók és egyéb harmadik személy jogait és semmilyen módon nem korlátozzák azok hozzáférését a platformhoz
  2. A Helpific mindent megtesz a platformon elérhető információk pontosságának és megbízhatóságának biztosításáért. Mindazonáltal a Helpific nem tekinthető felelősnek ezen adatok pontosságáért és megbízhatóságáért, valamint az ezen információk használatából adódó lehetséges következményekért. A Helpific nem felel a platform használatából származó bármilyen kár, sérülés bekövetkeztéért, tekintet nélkül arra, hogy a Helpific tudatában volt-e vagy sem a valótlan információ vagy pontatlanság jelenlétéért az oldalon.
  3. A Helpific nem tehető felelőssé az oldal segítségével létrejött vagy elmaradt találkozásokért, a segítségnyújtás minőségéért, annak felmerülő költségeiért vagy bárminemű károkozásért a Segítő által. A Helpific továbbá nem tehető felelőssé azokért a kommentárokért, értékelésekért, visszajelzésekért és véleményekért, melyeket a Felhasználók a platformon megosztanak egymásról. A Felhasználók teljes mértékben egyénileg felelősek az általuk meghozott döntésekért, az oldalon tanúsított aktivitásért, illetve az aktivitás elmaradásáért, mind a segítségkérés, mind pedig a segítés során. Beleértve ebbe a felajánlások vagy segítségkérések törlését, visszavonását, a találkozók lemondását, adományok vagy szolgáltatási díjak kifizetését és azok következményeit.
  4. A Segítségkérők tudomásul veszik, hogy a Helpific platformon keresztül önkéntesen felajánlott segítségkérés nem folyamatos, kivéve, ha a Segítővel másképpen egyeznek meg. A Helpific nem felelős azokért a költségekért, melyek a weboldal használatából adódnak és amelyek a segítségkéréssel vagy felajánlással kapcsolatosak. A Segítségkérő és a Segítő állapodnak meg a segítésért nyújtott esetleges anyagi kompenzáció mértékéről. A Helpific nem tehető felelőssé ennek a megállapodásnak a végrehajtásáért.
  5. A Felhasználók tudomásul veszik, hogy teljes mértékben felelősek az általuk a segítségnyújtás vagy segítségkérés során okozott kárért, melyek a nem megfelelő viselkedésből, illetve a jogszabályok és a Felhasználási feltételek megszegéséből adódnak.
  6. A Helpific nem kötelezhető tréningek és tanfolyamok szervezésére a segítők részére, ahhoz, hogy ők elsajátíthassák a szükséges ismereteket, készségeket és módszereket.
 3. Adatkezelési szabályzat
  1. A Felhasználók beleegyezésüket adják, hogy a weboldal használata során megosztják személyes adataikat. A Helpific ezeket a személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelő módon kezeli, azokat csak a weboldal használatához szükséges mértékben teszi közzé, az adatvédelmi előírásoknak megfelelően.
  2. A Felhasználók elismerik, hogy személyes adataik (azok az információk, amelyeket a létrehozott Profil oldalukon megosztanak) nyilvánosan elérhetővé várnák más Felhasználók számára. A Helpific nem tehető felelőssé az ebből fakadó esetleges károkért és hátrányokért.
  3. Amennyiben a weboldalon más olyan weboldalakra mutató linkek vannak, melyek személyes információkat gyűjtenek, a Felhasználók személyes adatai az adott oldal adatkezelési szabályzatának megfelelően kerülnek felhasználásra, kivéve, ha erről a Helpific máskép rendelkezik. A Helpific nem tehető felelőssé ezen weboldalak adatkezelési gyakorlatáért.
  4. A Felhasználó beleegyezésével a Helpific közzé teheti és megoszthatja a Segítő nevét és fotóját, amely a segítségkérés során készült, ugyanakkor biztosítja, hogy személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő módon kerülnek felhasználásra.
 4. Szerzői jogok
  1. A weboldalon található minden információ és adat, annak bármilyen formájában, beeértve a dizájn elemeket és szoftvereket, a Helpific tulajdonát képezik és azok kizárólag személyesen, nem-kereskedelmi célokra használhatók.
  2. A weboldalon található bármilyen adat másolása, harmadik személy részére történő közzététele vagy megosztása a Helpific előzetes írásos engedélye nélkül tilos.
  3. A Felhasználók profil oldalába illesztett linkek, melyek egy harmadik fél weboldalára mutatnak nem állnak közvetlen kapcsolatban a Helpific-kel, az általuk kínált szolgáltatások vagy termékek nem kapcsolódnak weboldalunkhoz. A Felhasználók profil oldalán megosztott linkek használata a Felhasználók felelőssége, a Helpific nem vonható felelősségre azok tartalmáért, elérhetőségéért vagy használatáért. A Helpific nem rendelkezik információval arról, hogy ezek a weboldalak mennyiben valódiak, tartalmukat tekintve pontosan megbízhatóak és átfogóak.
 5. Sütik használata
  1. A weboldal ún. Sütiket (cookies) használ. A süti egy text-fájl, ami a Felhasználó számítógépén kerül tárolásra, amikor a Fehasználó meglátogatja az oldalt.
  2. Kétfajta süti létezik. Az első a merevlemezen tárolja az információt egy meghatározott ideig. Ezek a sütik hivatottak tájékoztatni a Felhasználót az utolsó látogatás óta a weboldalon bekövetkezett esetleges változásokról. A sütik másik típusa egy esemény süti, mely csak ideiglenesen kerül tárolásra, az oldalon történő látogatás során.
  3. A Helpific platform statisztikai adatok gyűjtésére és az oldal működésének biztosítására használ sütiket. Ahhoz, hogy az oldal használhatóvá váljon, a Felhasználónak engedélyeznie kell a sütiket az oldalon. Ez a technikai feltétele annak, hogy a Felhasználók zökkenőmentesen tudják használni a weboldalt. A sütik törlésre kerülnek, amint a Felhasználó elhagyja a weboldalt.
  4. Amennyiben a Felhasználó nem kívánja engedélyezni a sütik használatát, megváltoztathatja a biztonsági beállításokat a böngészőjében. A Felhasználók ugyanakkor tudatában kell legyenek annak, hogy amennyiben letiltják a sütik használatát, nem fogják tudni használni a Helpific weboldalát.
 6. A Felhasználók jogai és Kötelezettségei
  1. A Felhasználók tudatában vannak annak, hogy az önkéntes segítség felajánlása ellenszolgáltatás nélkül történő segítségnyújtást jelent, amiért semmilyen díjat vagy költséget nem számolhat fel a Segítő. A segítségnyújtás semmiképpen nem tekinthető bármilyen formában történő munkaviszonynak vagy szolgáltatásnak.
  2. A segítségnyújtás pontos tartalma, időtartama, határideje és helyszíne minden alkalommal a Segítségkérő és Segítő közötti megállapodás alapján történik.
  3. A Segítők tudásuk és képességeik szerint mindent megtesznek a segítségnyújtás megfelelő végrehajtásáért a mindennapi viszonyokban, emberek között elvárható természetes segítségnyújtás keretei között, és minden esetben a Segítségkérő érdekeit tartják szem előtt.
  4. A Segítők minden esetben a Segítségkérők instrukciói alapján nyújtanak segítséget, és azonnal értesítik a Segítségkérőt, amennyiben a körülményekben olyan változás áll be, hogy ezeket az instrukciókat meg kell változtatni vagy el kell elutasítani a segítségkérést.
  5. A Segítők visszautasíthatnak minden olyan segítségnyújtást, ami túlmutat az észszerűen elvárható segítség mértékétől, jogszabályba ütközik, etikátlan vagy nem felel meg a segítő képességeinek tekintettel annak korára, nemére, egészségi állapotára, illetve egyéb egyéni sajátosságaira.
  6. A Segítőknek kerülniük kell minden olyan helyzetet, mely veszélyt jelenthet bármelyik szereplő vagy harmadik személy fizikai épségére, illetve vagyontárgyaira.
  7. Ha bármilyen rendkívüli akadályoztatás felmerül, a Segítőnek jogában áll visszamondani a segítségnyújtást abban az esetben is, ha a segítségnyújtásról korábban már megállapodtak, azonban erről észszerű időn belül értesítenie kell a Segítségkérőt. Rendkívüli akadályoztatásnak tekinthető minden olyan külső körülmény, melyek mind a Segítő, mind pedig a Segítségkérő befolyásán felül állnak és nem láthatók előre a segítségnyújtásról történő megegyezés során.
  8. A regisztráció során a Felhasználóknak lehetősége van dönteni a Helpific hírlevelére történő feliratkozásról, amiről azonban bármikor lehetőségük van leiratkozni is, a profilbeállításaik megváltoztatásával.

Megjegyzés: Amennyiben bármilyen kérdés merül fel a Helpific platform Felhasználási Feltételei kapcsán, kérjük lépj kapcsolatba velünk az info@helpific.com oldalon. Mindent meg fogunk tenni, hogy megoldást találjunk az esetleges problémákra.

 • HELPIFIC MTÜ, Reg.No: 80380146
 • Account: EE102200221061303677
 • SWEDBANK, SWIFT code/BIC: HABAEE2X
 • A Helpific egy észt alapítású civil szervezet, mely 2016 Július 1-jével került bejegyzésre az adókedvezményben részesülő szervezetek listájára Észtországban.
 • Támogatási lehetőség